MENÜ

24 Aralık 2014 Çarşamba


   1980-ci il sentyabrın 12-də Türkiyə Respublikasında hərbiçilər tərəfindən həyata keçirilən çevriliş və bundan sonra ölkənin ictimai-siyasi, sosial-mədəni həyatında baş verən dəyişikliklər nəticəsində idarəçiliyin tədricən mülki şəxslərə verilməsi, həmçinin bu proseslərin Türkiyənin beynəlxalq nüfuzuna təsiri ilə bağlı məsələlərin araşdırılması bizə bəzi ümumiləşdirmələr etməyə və mühüm nəticə çıxarmağa imkan verir.
  “Turqut Özal dövründəTürkiyə Respublikasının sosial-iqtisadi və siyasi vəziyyəti”   adlı magistr elmi işi iki fəsildən ibarət olmaqla birinci fəsildə “Türkiyədə  Turqut  Özal  dövründə  mövcud  siyasi vəziyyət, ikinci fəsildə isə “Turqut  Özal  dövründə  Türkiyə Respublikasının sosial-iqtisadi  göstəriciləri kimi məsələlər elmi cəhətdən araşdırılaraq tədqiq edilmişdir.
   Elmi işin materiallarının təhlili əsasında belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, Türkiyənin  80-cin ildə həyata keçirtdiyi dinc çevriliş ABŞ-ın, Qərb dövlətlərinin  possovet məkanının 70-ci illərdən sərhədlərini genişləndirməsinə və digər region ölkələrində bu prosesin qarşısını almağa və sosializm ideyalarının region dövlətlərində pis nümunə olaraq yayılmamasınaimkan verməməyə yönəlmişdi. Bununla birlikdə Türkiyə silahlı qüvvələri və onun Təhlükəsizlik Şurası ilk bəyanatında bu prosesin ölkənin daxili məsələsi olduğunu vurğulayaraq digər dövlətlərin və xarici təşkilatların bu məsələyə müdaxiləsinə qarşı çıxmışdır.
  Materialların təhlili əsasında belə bir qənaət hasil olur ki, 80-ci il çevrilişi az vaxtdan sonra söz verildiyi kimi hakimiyyətin mülki şəxslərə təhvil verilməsindən sonra yeni yaranaraq siyasi meydana çıxan partiyaların xalqın nüfuzunu qazanmasına və Türkiyə Respublikasının XX əsrin 80-90-cı illərində əvvəlcə baş nazir, bir qədər sonra isə prezidentinə çevrilmiş, Türkiyənin  iqtisadi möcüzələrinin əsasını qoymuş Turqut Özalın siyasi səhnəyə çıxaraq  Türkiyəni siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni cəhətdən inkişaf etdirməsi ilə nəticələndi.
    Özal dövründə Türkiyədə meydana gələn dəyişikliyidaxili və xarici sahələrdə dinc inqilabların“ yaşandığını ifadə qədər inkişafları dramatikləşdirməkdədir . Siyasi və iqtisadi sahələrdə yenidən quruluşlanmalar təminedildi. Özal liderliyi, yalnız iqtisadi sahədə deyil, eyni zamanda siyasi, mədəni və ictimai sahələrdə də liberallaşma təmin etdi. Özalın deyimiylə, Özal liderliyi iki xroniki çıxmaz ilə məşğul oldu : biri iqtisadi, digəri isə siyasi.
   Özal dövründə Türk xarici siyasətində meydana gələn dəyişiklikləri aşağıdakı kimi yekunlaşdırmaq mümkündür. Özal dövründə siyasi və iqtisadi siyasətlərin əsasında bu məqsəd yatmaqda idi. Məsələn, Özal liderliyi, ölkəyə iqtisadi rifah gətirəcəyi düşünülən gömrük birliyinə çatmaq məqsədi Avropa Birliyi ölkələrinin mallarından gömrük vergisini qaldırdı. Özal dövrünün diqqət mərkəzi Orta Asiya, Qafqaz, Balkanlar və Orta şərq bölgələrinə qeydi. Regional ölkələrlə iqtisadi, mədəni və siyasi əlaqələr sıxlaşdırıldı. Özal liderliyinin təməl məqsədlə - Türkiyənin iqtisadi və siyasi inkişafını sürətləndirmək üçün ideoloji fərqlilikləri güdmədən bütün regional ölkələrlə əlaqələri inkişaf etdirmək idi. Bu yeni cəhdlər Türkiyəni Qərbə həm iqtisadi olaraq həm də siyasi olaraq daha az asılı vəziyyətə gətirəcəkdi.
    Özalın dəyişik mühit və zamanlarda ifadə etdiyi kimi, Özal liderliyi, eyni məqsədə xidmət edəcək şəkildə, Türkiyənin Avropaya olan asılılığını azaltmaq məqsədilə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə iqtisadi və siyasi əlaqələri dərinləşdirib. Bənzər şəkildə, Qərb asılılığını aradan qaldırmaq məqsədiylə də İslam dünyası ilə yaxın əlaqələrə girdi.Türkiyənin siyasi əlaqələrindəki çox boyutluluğun bir nəticəsi olaraq Özal Türkiyəsi Qərb ittifaqını dengelemek məqsədiylə daha çox İslami və Şərq meylli bir xarici siyasət icra etdi.
    İkinci olaraq, Turqut Özal liderliyi dövründə xalqlar-həddindən artıq Kürd probleminə bulaşmaq daxil Türkiyə, etnik siyasətini dəyişdirməyə başladı. Özalın prezident sırasında Türk dövləti, Kürd xalqı ilə birlikdə digər etnik qrupların varlığını “rəsmən” qəbul etdi. Özalın istifadəsindən sonra, Türkiyənin digər rəsmi orqanları “Kürd” və “kürdlər” anlayışlarını istifadə etməyə başladılar. 1980-ci illərin əvvəllərindən etibarən kürd problemi, Türkiyənin qonşu ölkələr, Avropa ölkələri və Avropa Birliyi kimi regional təşkilatlarla əlaqələrində ən əhəmiyyətli rollardan birini oynadı. Özal liderliyi, Türkiyənin etnik siyasətini dəyişdirməklə Türkiyənin bu qarşıdakılara qarşı üstünlük qazanmasını istəməkdə idi.
    Bundan başqa Özal liderliyi Türkiyənin iqtisadi xarici siyasətini yenidən qurmuş oldu. Türkiyənin ənənəvi “təhlükəsizlik-yönümlü” iqtisadi siyasətindən fərqli olaraq, Özal liderliyi liberal iqtisadiyyata istiqamətli siyasət inkişaf etdirdi. Özal liderliyi tərəfindən istifadə olunan anlayışlar və strategiyalar daha çox ixracata-istiqamətli sənayeləşmə, ticarət partnorların artması, xarici investisiyaların təşviq edilməsi və özəlləşdirmə, hökumətin iqtisadi sahəyə yönelik müdaxiləsinin azaldılması, vergi islahatı və sərbəst valyuta quru kimi yeniliklərlə ölkədəki iqtisadi quruluşun yenidən qurulması oldu. Özal liderliyi güclü bir iqtisadiyyatı aktiv və müstəqil bir xarici siyasətin ön şərti yarandı.  Bu səbəblə də, müxtəlifliyi artırmağa istiqamətli bir çox iqtisadi və siyasi proqramlar başlanıldı. Özalist xarici iqtisadi siyasətə görə iqtisadiyyatdakı qüvvət və canlılıq siyasətə güc və hərəkətlilik gətirər.Özal dövrünün araşdırılmasından də aydın olduğu kimi, Özal liderliyinin xaricisiyasət cəhdləri təhlükəsizlik narahatlıqlarının istiqamətləndirməsindən çox iqtisadi hesablamaların istiqamətləndirməsinə dayandı. Özal liderliyi dərhal bütün mövzuları iqtisadi terminlərlə qiymətləndirdi.
   Özal, yeni - Osmanlıcı bir siyasi hərəkətliliklə siyasəti inkişaf etdirdi; yalnız, “fəth” yerinə “iqtisadi inkişaf” əlavə etd. Özal daha da irəli gedərək Türk xarici siyasətindəki “alçaq kompleksini” qırdı. Nəticə etibarilə, Özal Türkiyəni “Avropanın quyruğu” etməkdənsə, “öz dünyasının lideri” və ya ən azından “bir regional hegemon” etməyi məqsəd hesab edən bir xarici siyasəti halına gətirdi. Özal müxaliflərindən Mehmet Ali Birandın sözlərinə əsasən  “Özal, bu günün tək qütblü dünyasında Türkiyəni alt sistemlərdən birinin lideri etməyə çalışdı. Nəticə olaraq, Türkiyə xarici siyasəti, Özal dövründə “asılılıqdan”, “çox tarafliliyə” doğru yenidən qurdu”.
 Belə ki, “Turqut Özal dövründə Türkiyə Respublikasının sosial-iqtisadi və siyasi vəziyyəti” adlı magistr dissertasiya işinin nəticəsi olaraq söyləmək olar ki, ölkənin əsas siyasi və iqtisadi münasibətlərinin əsas istiqamətlərinin qurulması və kordinasiya edilməsi rolunda çıxış edən siyasi və sosial-iqtisadi əlaqələrTürkiyə Cümhuriyyətinin dünya dövlətləri ilə qarşılıqlı əlaqələr sisteminin qurulmasında və inkişaf etdirilməsində əsas rol oynamaqla magistr dissertasiya işi daxilində aparılan elmi araşdırma və təhlillərə söykənir. Elmi tədqiqat işində sadalanan faktlar TürkiyəRespublikasının bu gün yüksək sürətlə inkişaf etməsində XX əsrin 80-90-cı illərində yaşayıb-yaratmış Turqut Özal fonomenini dinc yolla, dəyərli və uğurlu siyasi və iqtisadi dəyişikliklər etdiyini söyləməyə əsas verir.

          Tədqiqatın predmeti. XX əsrin 80-90-cı illərində Türkiyə Respublikası modelində həyata keçirilən islahatların yerini, onlara 1982-ci il Konstitusiya ilə verilmiş hüquq  vəzifələr, Turqut  Özalın həyata keçirtdiyi ölkədaxili və ölkəxarici siyasət və onun gələcək perspektivləri, bu siyasətin XIX əsr Türkiyə Respublikası ilə qarşılıqlı münasibətlərə təsirini öyrənməkdən ibarətdir.
          Tədqiqat işində həmçinin Türkiyə Respublikasının ölkə daxili ilə bərabər xarici siyasətdə qonşu dövlətlərlə mövcud əlaqələrin nizamlanması və bu fəaliyyətinsəmərəliliyinə təsir edən amillərin məcmusu da araşdırılan tədqiqat işinin daxilində öz əksini tapmışdir.
        Tədqiqatın məqsədi. Magistr işini əsas məqsədiTurqut Özal dövründə  Türkiyə Respublikasında iqtisadi və siyasi sahədə  həyata keçirilən islahatlar modelindəölkənin hərtərəfli inkişaf etdirilməsini nəzərə alaraq, mövcud qeyd edilmiş dövrdə həyata keçirilmiş buislahatların perspektivlərini bir məqsəd olaraq tədqiq etməkdən ibarətdir.
    Tədqiqatın vəzifələri. Tədqiqatın yuxarıda qeyd edilən məqsədlərini nəzərə alaraq, işin kompleks vəhərtərəfli tədqiq edilməsi məqsədilə aşağıdakı vəzifələr müəyyənləşdirilmişdir:
1.İslahata qədərki dövrdə Türkiyənin daxilində yaranmış iqtisadi və siyasi vəziyyəti nəzərdən keçirtmək;
2.Türkiyə Respublikasında yaşayan xalqlarınsosial, siyasi, iqtisadi və mədəni vəziyyətlərini araşdırmaq;
3.XX əsrin 80-ci illər çevrilişinə qədərki Türkiyənin daxili və xarici vəziyyətini tədqiq etmək;
4.Müasir mərhələdə dünya birliyində Türkiyə Respublikasının yerini, ölkə daxilində əhaliyə verilmiş hüquq və azadlıqları, vəzifələri araşdırmaq, Türkiyənin xüsusi olaraq Azərbaycan Respublikası ilə əlaqələrini öyrənmək;
5. Sözügedən respublikanın daxili və xarici siyasətlərini təhlil etmək;
6.Türkiyə Respublikasının yürütdüyü siyasi və sosial-iqtisadi siyasətinin qarşılıqlı münasibətlərə təsirini öyrənmək.
          Tədqiqatın metodoloji əsası. XX əsrin 80 - ci ilçevrilişindən sonra  Turqut Özal  dövründə  Türkiyə Respublikasının sosial - iqtisadi  cəhətdən formalaşması, iqtisadi və siyasi sahədə həyata keçirilən islahatlarınaraşdırılmasının nəzəri əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, tədqiqat nəticəsində əldə olunan yeni - yeni məlumatlarTürkiyə Respublikası ilə bağlı biliklərimizi artıraraqgenişləndirə bilər. Tədqiqatın metodoloji əsası dialektik, məntiqi, müqayisəli - hüquqi, tarixi, həmçinin XX əsrin80 - 90-cı illərdə iqtisadi və siyasi sahədə  həyata keçirilən islahatlar modeli Türkiyəsində həyata keçirilən islahatların tədqiq edilməsində sistemli, proqnoz və analiz metodlarından istifadə olunması təşkil edir. Bu metodlardan istifadə etmək tədqiqat işinin daha da səmərli aparılmasındaha geniş şərait yaratmışdır.
        vzunun elmi yeniliyi.  Turqut  Özal  dövründə  Türkiyə Respublikasında sosial - iqtisadi və siyasisahədə həyata keçirilən islahatların həyata keşirilməsinətam nəzarət edilsi, Türkiyə Respublikasının daxili vəxarici siyasətinin əsas prioritet istiqamətlərindən biridir. Qeyd edilən faktorları nəzərə alaraq, Türkiyə modelində80-ci il çevrilişindən sonra ölkədəki siyasi  iqtisadivəziyyətin elmi cəhətdən öyrənilməsi, müasir dövrdəTürkiyə Respublikasının 80 - 90-cı illərdə iqtisadi və siyasi sahədə  həyata keçirilən islahatlar siyasətinin əsasıhesab edilir. Tədqiqat işində ilk dəfə olaraq Türkiyəmodelində islahatların həyata keşirilməsinin yeri, onlara ölkə konstitusiya ilə verilmiş hüquq və vəzifələr,çevrilişddən sonrakı müvəqqəti hökumət rolunu oynayan Milli Şura və Turqut  Özal kabineti, həmçinin onunprezidentliyi dövründə yürüdülən siyasət kompleks şəkildə öyrənilmişdirTədqiq olunan mövzunun elmi yeniliyi həmçinin özünü Türkiyə Respublikasının sosial- siyasi və iqtisadi siyasətinin hərtərəfli şəkildə magistrdissertasiyası çərçivəsində elmi dövriyyəyə gətirilməsində  əks etdirir.
         dqiqat işinin elmi və praktiki əhəmiyyəti.Turqut  Özal  dövründə  Türkiyə Respublikasının sosial -iqtisadi  və siyasi vəziyyəti məsələlərinin elmi cəhətdən öyrənilməsi və onların fəaliyyətinin araşdırılmasına aid olan buraxılış işi mühüm elmi - praktik əhəmiyyətə malikdir. Qeyd etmək lazımdır ki, Turqut Özal  dövründə  Türkiyə Respublikasının sosial - iqtisadi  və siyasi vəziyyəti probleminin elmi cəhətdən öyrənilməsi ilə bağlı elmi araşdırmalar hələ ki, öyrənilmə səviyyəsindədir. Türkiyə Respublikasının sosial - iqtisadi və siyasi vəziyyəti məsələlərinin öyrənilməsininmüstəsna yeri və rolunu nəzərə alaraq, hazırki dövrdəTürkiyə Respublikası daxilində bu gün  formalaşmış olan mövcud vəziyyətin araşdırılması  bu əlaqələringünün tələblərinə uyğun obyektiv qiymətləndirilməsi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Tədqiqatın praktikiəhəmiyyəti isə ondan ibarətdir ki, Türkiyəşünaslıqixtisasında təhsil alan tələbələr gələcəkdə bu magistr dissertasiyası işindən dərs materialı, gələcək elmi tədqiqat işlərində, elmi və pedaqoji fəaliyyət sahələrində istifadə edə bilərlər.
          Tədqiqat mövzusunun işlənmə dərəcəsi.Tədqiqat zamanı Azərbaycan, türk, xarici, rus və digər ölkə tarixçilərinin, beynəlxalq münasibətlər və region ölkələri xüsusilə də Türkiyə Respublikasının tarixi, siyasi, iqtisadi və mədəni həyatı ilə yaxından məşğul olan mütəxəssislərin əsərlərindən mütəmadi olaraq istifadə olunmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, mövzu bu günə qədər mütəxəssislər tərəfindən tam olaraq kompleks şəkildə tədqiq olunmamışdır. Belə ki, bu məsələ qismən və müəyyən istiqamətlərlə bir sıra alimlərin tədqiqatlarında işıq üzü görmüşdür ki, bunlardan: Türkiyə Respublikasının xalqlarıi, o cümlədən bu və ya digər eynik qrup və xalqların Türkiyə Respublikasının ictimai-siyasi,  sosial-iqtisadi həyatındaiştirakı, müasir Türkiyə daxilində cəmiyyətin inkişafının əsas istiqamətləri və perspektivləri, mövcud ziddiyyətlərvə onların aradan qaldırılması yolları və s. ilə bağlı məsələlər tədqiqatçılar arasında davamlı müzakirə obyektinə çevrilməmişdir. Buraxılış işinin yazılmasında azərbaycan və türk müəlliflərindən C.H.Kərimov, A.Orucov, Rüstəmov.Y.İ, Armaoğlu, F Теpfiк Çаvdаr və digərlərinin yazdıqları “Türk ictimai fikir tarixi haqqında mülahizələr”, “Turqut Özalın İktisadi Reformları, Siyaset, İktisat, Zihniyet”, “Cumhurbaşkanı  Turqut  Özalın  İzmir  Ticaret  OdasındakiKonuşmaları” həmçinin Azərbaycan siyasi elmində  Azərbaycan Türkiyə münasibətlərinə həsr olunmuş bir sıra sanballı tədqiqat işləri yazılmışdır ki, onların sırasında Ə.Həsənovun “Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti” tədqiqat əsərləri xüsusilə qeyd olunmalıdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, bir sıra alimlərinin fikrinə əsasən Türkiyə Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında siyasi, iqtisadi və mədəni sahədə mövcud əlaqələrin nizamlanmasında və inkişafında Turqut  Özalın mövcud fəaliyyəti aparıcı rola malikdir. Türkiyə və Azərbaycan Respublikası ilə bağlı məsələləri həll etməyə çalışmaq, nəinki Türkiyə Respublikasınınidarə olunması prosesinə kömək edər, hətta onların sonrakı gələcək inkişafına müsbət təsir göstərə bilər.
Müasir dünyada Türkiyə Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında siyasi, iqtisadi, mədəni və təhlükəsizlik sahəsində mövcud əlaqələrin nizamlanması və inkişafı naminə müasir həyatımızda cərəyan edən hadisələrin inkişaf yollarını tapmaq, ümumi tendensiyaları aşkara çıxarmaq, siyasi, iqtisadi, mədəni və təhlükəsizlik sahəsində qüvvələr balansını müəyyən etmək kimi vəzifələrini qarşımıza  bir  məqsəd  olaraq  qoymuşuq. Bütün bu sadalananlar isə yalnız güclü Türkiyə Respublikasının mövcudluğu  və onun türk dövlətləri ilə sıx əlaqələri nəticəsində  həyata keçirilə bilər.
           Tədqiqatın nəticələrinin aprobasiyası. Tədqiqat işinin əsas müddəaları aşağıdakı formada aprobasiyadankeçmişdir:
           1. Turqut ÖzalIın siyasi və iqtisadi islahatları
           2. Türkiyə Respublikasının  1980 - 1993 - cu illərdə iqtisadi siyasəti
           Tədqiqat işinin strukturu. Tədqiqat işininstrukturu tədqiqat işində qarşıya qoyulan məqsəd və vəzifələrə uyğun olaraq müəyyən edilmişdir. Dissertasiya işi giriş, iki fəsil, nəticə və istifadə  edilmiş ədəbiyyat siyahısından ibarətdir.
    Mövzunun aktuallığı. 1299 - cu ildə yaranaraqformalaşan Osmanlı dövləti I Dünya Müharibəsindən sonra Qərb imperialist dövlətlərinin ölkə ərazilərini öz aralarında parçalayaraq Türkiyəni bir dövlət olaraq yer üzərindən silmək siyasətlərinə qarşı Mustafa Kamal Paşa Atatürk tərəfindən, 1919 - cu ildə başlanan milli -azadlıq müharibəsinin nəticəsi olaraq sultanlı xilafəti1923 - cü ildə Respublika üsul-idarəsi ilə əvəz edilmiş oldu.
    Osmanlı üsul - idarəçiliyinin süqutunu reallaşdıran I Dünya müharibəsindən qalib çıxmış Antanta imperialist dövlətlərinə qarşı aparılan mübarizə nəticəsindəmüstəqilliyini və respublika quruluşunu elan etmişTürkiyə Respublikası daxili siyasətində xalqların dinc yaşaması üçün respublika quruluşunu formalaşdırmış,xarici siyasətində isə Avropaya inteqrasiya edərək Qərbdəyərlər sisteminə uyğunlaşmağı, qonşu və region dövlətləri ilə dinc yanaşı yaşamağı qarşısına bir məqsəd olaraq qoymuşdu.
      Türkiyə Respublika quruluşunun ilk illərindəndövlət sərhədləri daxilində yaşayan xalqlara birgə, demokratik dəyərlər daxilində yaşamaq modelini tətbiq etmişdir ki, məhz bu modelin həyata keçirilməsinin ilkin addımları özünü ölkə daxilində bu və ya digər xalqların Respublika ərazisində dinc yanaşı yaşama və inkişaf etmə siyasətində müəyyən mənada göstərir. Bu mənadaTürkiyə Respublikasının mövcud olduğu yüz ilə yaxınbir dövrdə sosial - iqtisadi, siyasi və mədəni dəyərlərininmüxtəlif islahat və modellərə əsasən inkişaf etdirilməsi diqqəti cəlb edən vacib məsələlərdən biri olmaqla XXəsrin 80 - 90-cı illərində Turqut Özalın baş nazir və ölkə prezidenti olduğu dövrlərdə ölkə iqtisadiyyatının vəsiyasətinin həyata keçirilmiş çevrilişdən sonrakıinkişafının hansı islahatlar yolu ilə irəliləməsinin elmi cəhətdən araşdırılaraq tədqiq edilməsi mövzunun elmi müstəvidə aktuallığını üzə çıxaran vacib məsələlərdənbiri olmaqla, onun magistr dissertasiyası səviyyəsindətədqiq edilərək araşdırılmasını ön plana çıxır.
      Bu gün Türkiyə Respublikasının dünyada öz sözünü deyə biləcək bir gücə çevrilməsi, onun bir çox münaqişə və problemlərin həllində öz mövqeyini ortaya qoyması və beynəlxalq münasibətlərin söz deyə bilənlərinin onunla hesablaşmalı olması, XX əsrin ilk illərindən başlayaraq Türkiyə Respublikasını və onun daxilində həyata keçirilən islahat və prosesləri daha dərindən öyrənməyə və onlarla yaxından tanış olmağasövq edir.
     Türkiyə Respublikasının tarixən problemli münaqişələrlə zəngin bir ərazi olması səbəbindən onun dövlət sərhədləri çərçivəsində yaşayan xalqların 80-ci illərdən Turqut Özal tərəfindən formalaşdırılan Türkiyəmodelində öyrənilməsi və ölkə daxili, həmçinin xaricində qurulmuş müxtəlif səviyyədə olan əlaqələrin elmi cəhətdən araşdırılması xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu prizmadan yanaşdıqda Turqut Özalın hakimiyyətdətəmsil olunduğu illərdə həyata keçirilən islahatların müsbət və mənfi mənada Türkiyə cəmiyyətinə şamil edilməsi və Türkiyə Respublikası modelində Turqut Özalın tərəfindən həyata keçirilən islahatların yeri vərolunun araşdırılması əhəmiyyətli məsələlərdən birihesab edilməklə məhz tədqiqat işində bu problemin araşdırılması mövzunun aktuallığını əks etdirir.
     Yuxarıda sadalanan firirlər və mövzunun elmi tərəfdən araşdırılması mağistr dissertasiyası işininaktuallığını şərtləndirən əsas amillərdən sayılır. XX əsrin 80-ci il 12 sentyabr çevrilişindən sonra   baş nazirseçilmiş Turqut  Özal  dövründə  Türkiyə Respublikasının sosial-iqtisadi cəhətdən formalaşması,iqtisadi və siyasi sahədə həyata keçirilən islahatlarınfəaliyyət dairələri, Türkiyə tərkibində onların yeri və rolu məsələlərinin öyrənilməsi  tədqiqatın obyektinitəşkil edir.

16 Ocak 2014 Perşembe

 1. Azəәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası dövləәtin əәsas qanunu kimi.
 2. Konstitusiyanın anlayışı vəә funksiyaları.
 3. Dövlət anlayışı vəә dövlәt formalarının xüsusiyyәtlәri.
 4. Dövlәt hakimiyyәtinin bölünməsi.
 5. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə dövlətin əsasları.
 6. Azəәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görəә qanunvericilik
  hakimiyyəәti.
 7. Azəәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görəә icraedici hakimiyyəәt.
 8. Azəәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görəә məәhkəәməә hakimiyyəәti.
 9. Azəәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görəә vəәtəәndaşların hüquqları.
10. Azəәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görəә vəәtəәndaşların azadlıqları
vəә vəәzifəәləәri.
11. Az
əәrbaycan Respublikası Milli Məәclisinin səәlahiyyəәtləәri.
12. Milli M
əclisin hәll etdiyi ümumi mәsәlәlәr.
13. Az
əәrbaycan Respublikası Prezidentinin sәlahiyyәtləri.
14. Az
əәrbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin statusu, tərkibi vəә
salahiyyәtlәri.
15. Az
əәrbaycan Respublikasında məәhkəәməә hakimiyyəәtinin quruluşu vəә sistemi. 
16. Azəәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görəә Azəәrbaycan
Respublikasının prokurorluğu.
17. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali M
əclisi vəә Nazirlәr Kabineti.
18. Naxçıvan Muxtar Respublikasının hüquqi statusu.
19. Az
əәrbaycan Respublikasında yerli özünüidarəәetməә.
20. Az
əәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görəә qanunvericilik sistemi. 21. Azəәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasına dəәyişiklikləәr vəә əәlavəәləәr.
22. Az
əәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görəә xalq hakimiyyəәti.
23. Seçki hüququ anlayı
şı vəә seçki sistemlәri.
24. Hüquqi v
əә demokratik dövləәtin struktur elementləәri.
25. Az
əәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasının tarixi məәrhəәləәləәri vəә onun
hüquqi qüvvəәsi.
26. Hüquq anlayı
şı vəә hüquq normaları.
27. Hüquq münasib
әtlәri vəә hüququn mәnbәlәri.

28. Hüquq sahәləri vəә onların xüsusiyyәtlәri.
29. Dövl
əәt vəә hüququn qarşılıqlı әlaqəәsi.
30. Az
ərbaycan Respublikasının Konstitusiyası iləә Rusiya Federasiyası
Konstitusiyasının oxşar vəә fәrqli xüsusiyyәtlәri.
31. Mülki hüququn
əsasları.
32. Mülki hüquq münasib
ətlərinin növləri, subyektləri vəә formaları.
33.
Əmәk hüququnun anlayışı vəә mәnbәlәri.
34.
Әmək hüququna görә müqavilә növləri.
35. Ail
ə hüququ anlayışı.
36. Ail
ə hüququna görә nigahın bağlanması, xitam verilmәsi, valideyn vəә
uşaqların hüquq vəә vәzifәlәri.
37. Cinay
әt hüququnun əәsasları.
38. Cinay
ətdəә iştirak, onun tərkibi vəә cəza sistemi.
39. Mülkiyy
əәtin növlәri vəә mülkiyyәt münasibəәtləәri.
40. Az
əәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının quruluşu vəә hüquqi qüvvəsi.