MENÜ

16 Ocak 2014 Perşembe

 1. Azəәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası dövləәtin əәsas qanunu kimi.
 2. Konstitusiyanın anlayışı vəә funksiyaları.
 3. Dövlət anlayışı vəә dövlәt formalarının xüsusiyyәtlәri.
 4. Dövlәt hakimiyyәtinin bölünməsi.
 5. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə dövlətin əsasları.
 6. Azəәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görəә qanunvericilik
  hakimiyyəәti.
 7. Azəәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görəә icraedici hakimiyyəәt.
 8. Azəәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görəә məәhkəәməә hakimiyyəәti.
 9. Azəәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görəә vəәtəәndaşların hüquqları.
10. Azəәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görəә vəәtəәndaşların azadlıqları
vəә vəәzifəәləәri.
11. Az
əәrbaycan Respublikası Milli Məәclisinin səәlahiyyəәtləәri.
12. Milli M
əclisin hәll etdiyi ümumi mәsәlәlәr.
13. Az
əәrbaycan Respublikası Prezidentinin sәlahiyyәtləri.
14. Az
əәrbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin statusu, tərkibi vəә
salahiyyәtlәri.
15. Az
əәrbaycan Respublikasında məәhkəәməә hakimiyyəәtinin quruluşu vəә sistemi. 
16. Azəәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görəә Azəәrbaycan
Respublikasının prokurorluğu.
17. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali M
əclisi vəә Nazirlәr Kabineti.
18. Naxçıvan Muxtar Respublikasının hüquqi statusu.
19. Az
əәrbaycan Respublikasında yerli özünüidarəәetməә.
20. Az
əәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görəә qanunvericilik sistemi. 21. Azəәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasına dəәyişiklikləәr vəә əәlavəәləәr.
22. Az
əәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görəә xalq hakimiyyəәti.
23. Seçki hüququ anlayı
şı vəә seçki sistemlәri.
24. Hüquqi v
əә demokratik dövləәtin struktur elementləәri.
25. Az
əәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasının tarixi məәrhəәləәləәri vəә onun
hüquqi qüvvəәsi.
26. Hüquq anlayı
şı vəә hüquq normaları.
27. Hüquq münasib
әtlәri vəә hüququn mәnbәlәri.

28. Hüquq sahәləri vəә onların xüsusiyyәtlәri.
29. Dövl
əәt vəә hüququn qarşılıqlı әlaqəәsi.
30. Az
ərbaycan Respublikasının Konstitusiyası iləә Rusiya Federasiyası
Konstitusiyasının oxşar vəә fәrqli xüsusiyyәtlәri.
31. Mülki hüququn
əsasları.
32. Mülki hüquq münasib
ətlərinin növləri, subyektləri vəә formaları.
33.
Əmәk hüququnun anlayışı vəә mәnbәlәri.
34.
Әmək hüququna görә müqavilә növləri.
35. Ail
ə hüququ anlayışı.
36. Ail
ə hüququna görә nigahın bağlanması, xitam verilmәsi, valideyn vəә
uşaqların hüquq vəә vәzifәlәri.
37. Cinay
әt hüququnun əәsasları.
38. Cinay
ətdəә iştirak, onun tərkibi vəә cəza sistemi.
39. Mülkiyy
əәtin növlәri vəә mülkiyyәt münasibəәtləәri.
40. Az
əәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının quruluşu vəә hüquqi qüvvəsi. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder